Właścicielem witryny solpar.pl jest firma:

Solpar S. L. Ozimkiewicz s.c.
ul. Zawady 145, 15-697 Białystok

 1. Informacje na stronie solpar.pl nie są ofertą w rozumieniu art. 66 k.c.
 2. Kosztorysy, rysunki, obrazy i dokumenty znajdujące się na stronie podlegają ochronie zgodnie z prawem własności intelektualnej, a w przypadku gdy ich producentem jest firma SOLPAR s.c. stanowią jego własność, a ich kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga pisemnej zgody firmy SOLPAR s.c. Dotyczy to również dokumentacji przekazywanej, dostarczonej przez SOLPAR s.c. wraz z towarem.
 3. Ostateczna akceptacja zamówienia usług i produktów drogą elektroniczną i jego warunków należy do firmy SOLPAR s.c.
 4. Podane terminy dostaw należy traktować orientacyjnie. SOLPAR s.c. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty.
 6. Potwierdzenie zamówienia i postanowienia w nim zawarte są ostateczne i wiążące dla stron. Wszelkie zmiany wymagają wyraźnego potwierdzenia przez SOLPAR s.c., w przeciwnym wypadku nie są wiążące dla Sprzedającego.
 7. Zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia niniejszego potwierdzenia.
 8. SOLPAR s.c. może wstrzymać się z dostawą zamówionych towarów, jeżeli poweźmie wątpliwość co do stanu majątkowego Kupującego.
 9. Odmowa przyjęcia towaru przez Kupującego upoważnia SOLPAR s.c. do przechowania towaru na koszt Kupującego.
 10. O ile została sporządzona, do towaru dołączana jest instrukcja montażu i obsługi. Montaż zakupionych produktów odbywa się na koszt i ryzyko Kupującego. SOLPAR s.c. nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez dostarczone produkty po ich odebraniu przez Kupującego.
 11. Sprzedaż prowadzona przez SOLPAR s.c. nie jest świadczeniem usług drogą elektroniczną.